Thơ: Trở lại thành Thần

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Gửi các con tôi) Xưa kia nơi Thiên thượng; Ba ta chừng kết thân; Đừng mải vui trần thế; Quên trở lại thành Thần?

Cùng hoà tan trong Pháp
Cùng tinh tấn thường hằng
Cùng trợ Sư Chính Pháp
Cùng phản bổn quy chân

Đến đây không an dật
Không đề cao mặn nồng
Không truy cầu danh, lợi
Không “ngoài vợ, ngoài chồng”!

Đến đây vì Thệ ước
Dù đã qua vạn năm
Nếu bội lời thệ ước
Còn gì để nói chăng?

Xưa kia nơi Thiên thượng
Ba ta chừng kết thân
Đừng mải vui trần thế
Quên trở lại thành Thần?

Cùng chân tu Đại Pháp
Cùng tinh tấn thường hằng
Mới là Duyên Kỳ Ngộ
Các con có biết chăng?

Khởi 26-01-2024
Hoàn thành 28-01-2024

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Trở lại thành Thần