Thơ: Tự nhủ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người cúi đầu yên lặng; Đường lên Trời thênh thang; Ngôi nhà trên Thiên giới; Vốn xây bằng Đức-Tâm...

Trời cho nắng được nắng
Trời ban mưa được mưa
Trời bảo thắng được thắng
Trời bắt thua phải thua

Trời khuyên sống ngay thẳng
Trời răn đừng gian tham
Trời treo vầng dương sáng
Trời thả vĩnh hằng trăng

Người cúi đầu yên lặng
Đường lên Trời thênh thang
Ngôi nhà trên Thiên giới
Vốn xây bằng Đức-Tâm...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Tự nhủ