Từ ngày 1/7: Liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kể từ ngày 1/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi được liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh.

Ngày 10/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Cụ thể, các thành phần hồ sơ sau:

1/ Tờ khai điện tử (Mẫu số 1 kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

2/ Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì đính kèm các thành phần hồ sơ thay thế theo quy định pháp luật về Hộ tịch.

3/ Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú.

Nghị định cũng nêu rõ, các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí bao gồm các thành phần sau:

1/ Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP).

2/ Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về hộ tịch.

Việc thực hiện TTHC liên thông điện tử tại nghị định này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại nghị định này đã có trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Nghị định quy định, người nộp hồ sơ truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNelD, lựa chọn mục dịch vụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Kể từ ngày ban hành Nghị định 63/2024/NĐ-CP (10-6-2024) đến ngày 1/7/2024, các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương phải nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định của nghị định này.

Việt Nam Xã hội

Từ ngày 1/7: Liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi