Từ ngày 1/7/2024: Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu, cao nhất 280.000 đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người lao động đón tin vui khi sắp điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% từ ngày 1/7/2024. Cụ thể tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa gửi xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2024.

Trong đó, mức lương tối thiểu nên tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành, áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Cụ thể, về mức lương tối thiểu, dự thảo đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.960.000 đồng/tháng, vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, vùng III là 3.860.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Dự kiến cơ bản trên nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025 (tính trước một phần CPI của năm 2025 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ giữa năm 2024).

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hải hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương án này trước đó đã được 100% thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất, và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.

Cùng với lương tối thiểu tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề xuất lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động từ 16.600-23.800 đồng. Theo đó, vùng 1 nâng lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 lên 18.600 đồng; vùng 4 lên 16.600 đồng.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng, và thời gian làm việc tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, đối với người lao động hiện nay đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu, thì được điều chỉnh lại, để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới.

Đối với người lao động đã được trả lương bằng, hoặc cao hơn với mức lương tối thiểu mới, thì việc điều chỉnh thực hiện theo các cam kết, thoả thuận của các bên ghi trong thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong 4 năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 theo Nghị định số 38/2022/NĐ- CP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khi đó, mức lương tối thiểu tháng cũng được điều chỉnh tăng bình quân 6% so với năm 2020, với các mức: Vùng 1 là 4,68 triệu đồng, vùng 2 là 4,16 triệu đồng, vùng 3 là 3,64 triệu đồng, vùng 4 là 3,25 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng lần đầu tiên được ban hành, với các mức: Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1/1.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2024 là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, tăng tiền lương của người lao động phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng thời, có cập nhật, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp tình hình thực tế.

Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.


Từ ngày 1/7/2024: Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu, cao nhất 280.000 đồng