Việt Nam: Phát hiện nguồn gen quý hiếm trong các hang động miền Bắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Để làm rõ giá trị đa dạng sinh học của các hang động ở miền Bắc, nhóm các nhà khoa học đã khảo sát và phát hiện nhiều loài thực vật mới trong những hang động này.

Vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả 3 loài mới cho khoa học thế giới, đồng thời bổ sung 6 loài cho khu hệ thực vật Việt Nam.

Phát hiện được thực hiện bởi PGS.TS Đỗ Văn Trường và cộng sự tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các nhà khoa học đã thu thập mẫu tiêu bản thực vật ở 33 hang động tại 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Nhóm nghiên cứu xác định được 337 loài thuộc 142 chi của 63 họ thực vật hang động miền Bắc. Trong đó, nhóm Dương xỉ (Pteridophytes) gồm 53 loài (chiếm 15,73%) và nhóm Hạt kín (Angiospermae) với 284 loài (chiếm 84,27%).

Nhóm đã xác định được 221 loài có giá trị sử dụng, trong đó có 107 loài sử dụng làm cảnh (chiếm 31,75%), 82 loài sử dụng làm thuốc (chiếm 24,33%), 40 loài là nguồn gen quý hiếm (chiếm 11,87%), 15 loài sử dụng lấy gỗ củi (chiếm 4,45%), 14 loài làm lương thực, thực phẩm (chiếm 4,15%), 4 loài sử dụng làm dây buộc (chiếm 1,19%).

Trong đó, nhóm dương xỉ (Pteridophytes) gồm 53 loài (chiếm 15,73%), thuộc 22 chi (chiếm 15,49%) và 14 họ (chiếm 22,22%); nhóm hạt kín (Angiospermae) đa dạng hơn với 284 loài (chiếm 84,27%), thuộc 120 chi (chiếm 84,51%) của 49 họ (chiếm 77,78%).

Đánh giá tình trạng nguy cấp

PGS Trường cho hay 25 loài thực vật hang động ở miền Bắc đã được xác định nằm trong Danh lục Đỏ và 4 loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam. Các nhà khoa học bước đầu đã đánh giá tình trạng nguy cấp và hiện trạng bảo tồn cho các loài thực vật mới được phát hiện trong hang động ở Việt Nam.

Hệ thống hang động tại Việt Nam chứa đựng nhiều giá trị sinh học độc đáo. Việc đánh giá tính đa dạng thực vật hang động cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gene các loài thực vật quý hiếm, đặc hữu, có giá trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội và khôi phục hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam.

Việt Nam Xã hội

Việt Nam: Phát hiện nguồn gen quý hiếm trong các hang động miền Bắc