1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm? Đổi thiên niên kỷ sang năm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các thông tin liên quan đến ‘Thiên niên kỷ'. Ví dụ như, 1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm? Cách đổi thiên niên kỷ sang năm.

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. Thiên niên kỷ, còn được gọi là thiên kỷ.

Thiên niên kỷ tiếng Anh là millennium.

Cách sử dụng thiên niên kỷ

Có 2 quan điểm về cách tính thiên niên kỷ mà có thể giúp chúng ta dễ hiểu như sau:

Quan điểm 1 - Thiên niên kỷ bắt đầu từ năm x000 đến năm y999

Cách tính này khá giống với thập kỷ, ví dụ từ năm 1980 đến 1989, được gọi là thập niên 80 hay những năm 80.

Như vậy, đối với thiên niên kỷ cũng vậy, từ năm 2000 đến năm 2999 sẽ được gọi là thiên niên kỷ 2000.

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thiên niên kỷ thứ 1 1 AD (Công nguyên) 999
Thiên niên kỷ thứ 2 1000 1999
Thiên niên kỷ thứ 3 2000 2999

Quan điểm 2 - Thiên niên kỷ bắt đầu từ năm x001 đến năm y000

Vì 1 thiên niên kỷ có 1000 năm, nếu theo quan điểm 1 ở trên, thì thiên niên kỷ đầu tiên chỉ có 999 năm.

Như vậy, với quan điểm 2 này, mỗi thiên niên kỷ đều sẽ có 1000 năm.

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thiên niên kỷ thứ 1 1 AD (Công nguyên) 1000
Thiên niên kỷ thứ 2 1001 2000
Thiên niên kỷ thứ 3 2001 3000

Sự khác nhau giữa thập kỷ, thế kỷ, và thiên niên kỷ

Đây là bảng tóm tắt cách đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm. Một thập kỷ bằng mười năm. Một thế kỷ bằng một trăm năm. Một thiên niên kỷ bằng một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm
1 thập kỷ 10 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi và đáp một số thông tin liên quan

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu thế kỷ?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy suy ra, 1 thiên niên kỷ bằng 10 thế kỷ.

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu thập kỷ?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. 1 thập kỷ bằng 10 năm. Vậy suy ra, 1 thiên niên kỷ bằng 100 thập kỷ.

2 thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. Vậy suy ra 2 thiên niên kỷ là 2000 năm.

3 thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. Vậy suy ra 3 thiên niên kỷ là 3000 năm.

Sau đây là bảng quy đổi giữa thiên niên kỷ và năm:

Thiên niên kỷ Năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm
2 thiên niên kỷ 2000 năm
3 thiên niên kỷ 3000 năm
5 thiên niên kỷ 5000 năm
10 thiên niên kỷ 10000 năm
100 thiên niên kỷ 100000 năm

Xem thêm:

Nguồn tham khảo

Thiên niên kỷ - Wikipedia Tiếng ViệtBÀI CHỌN LỌC

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm? Đổi thiên niên kỷ sang năm