Một thế kỷ có bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có thể bạn đã nghe qua các cụm từ như: thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ ba, hay thế kỷ thứ tư. Vậy một thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Một thế kỷ có bao nhiêu năm?

Theo quy ước, một thế kỷ có 100 năm.

 • Nửa thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 50 năm.
 • Một thế kỷ rưỡi bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 150 năm.
 • 1/3 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 33,3 năm.
 • 1/10 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 10 năm.
 • 25 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? Câu trả lời là 1/4 thế kỷ.
 • 600 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? Câu trả lời là 6 thế kỷ.

Thế kỷ là một đơn vị thời gian, ngoài thế kỷ, chúng ta có các đơn vị khác như thập kỷ, thiên niên kỷ …

Trong tiếng Anh, thế kỷ được gọi là century. Từ thế kỷ bắt nguồn từ từ ‘centum’ trong tiếng Latinh, có nghĩa là một trăm. Century đôi khi được viết tắt là c.

Nước Mỹ giành độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)
Nước Mỹ giành độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Từ công thức trên, chúng ta sẽ đổi được 1000 năm bằng 10 thế kỷ.

1000 năm còn được gọi là một thiên niên kỷ. Như vậy 1 thiên niên kỷ có 1000 năm, tương ứng với 10 thế kỷ.

Cách tính thế kỷ

Cách tính thế kỷ theo lịch Gregory

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ được tính như sau:

 • Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên (AD) bắt đầu với năm 1 sau Công nguyên và kết thúc vào năm 100 sau Công nguyên.
 • Thế kỷ thứ 2 kéo dài từ năm 101 đến năm 200.
 • Tương tự như vậy, thế kỷ thứ N sẽ bắt đầu từ năm (100 x N) - 99 và kết thúc vào năm 100 x N.

Theo cách tính của lịch Gregory thì thế kỷ sẽ bắt đầu với năm có đuôi là ‘01’ và kết thúc vào năm có đuôi là ‘00’.

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thế kỷ thứ 1 ngày 1 tháng 1 năm 1 ngày 31 tháng 12 năm 100
Thế kỷ thứ 2 ngày 1 tháng 1 năm 101 ngày 31 tháng 12 năm 200
Thế kỷ thứ N ngày 1 tháng 1 năm (100 x N) - 99 ngày 31 tháng 12 năm (100 x N)
Một số ví dụ
Thế kỷ 19 ngày 1 tháng 1 năm 1801 ngày 31 tháng 12 năm 1900
Thế kỷ 20 ngày 1 tháng 1 năm 1901 ngày 31 tháng 12 năm 2000
Thế kỷ 21 ngày 1 tháng 1 năm 2001 ngày 31 tháng 12 năm 2100

Cách tính thế kỷ theo lịch Thiên văn

Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ được tính như sau:

 • Thế kỷ 1 bắt đầu từ năm 0 và kết thúc vào năm 99.
 • Thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000 và kết thúc vào năm 2099.

Theo cách tính của lịch Thiên văn thì thế kỷ sẽ bắt đầu với năm có đuôi là ‘00’ và kết thúc vào năm có đuôi là 99.

Cách tính theo lịch Gregory còn được gọi là cách tính dựa trên xây dựng nghiêm ngặt (strict construction). Trong khi đó, cách tính theo lịch thiên văn thì dựa trên nhận thức phổ biến (popular perception).

Sự khác nhau giữa thập kỷ, thế kỷ, và thiên niên kỷ

Đây là bảng tóm tắt cách đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm. Một thập kỷ bằng mười năm. Một thế kỷ bằng một trăm năm. Một thiên niên kỷ bằng một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm
1 thập kỷ 10 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi và đáp một số thông tin liên quan

1/10 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1/10 hay còn gọi là ‘1 phần 10’; lấy 1 chia 10 kết quả sẽ là 0,1. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,1 là bằng 10 năm.

Như vậy 1/10 thế kỷ bằng 10 năm.

1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1/5 hay còn gọi là ‘1 phần 5’; lấy 1 chia 5 kết quả sẽ là 0,2. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,2 là bằng 20 năm.

Như vậy 1/5 thế kỷ bằng 20 năm.

1/4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1/4 hay còn gọi là ‘1 phần 4’; lấy 1 chia 4 kết quả sẽ là 0,25. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,25 là bằng 25 năm.

Như vậy 1/4 thế kỷ bằng 25 năm.

1/2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1/2 hay còn gọi là ‘1 phần 2’; lấy 1 chia 2 kết quả sẽ là 0,5. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,5 là bằng 50 năm.

Như vậy 1/2 thế kỷ bằng 50 năm.

Nửa thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy nửa thế kỷ là bằng 50 năm.

1 thế kỷ rưỡi bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ bằng 100 năm. Nửa thế kỷ bằng 50 năm. Vậy 1 thế kỷ rưỡi bằng 150 năm.

3 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 3 thế kỷ bằng 300 năm.

9 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 9 thế kỷ bằng 900 năm.

10 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ là bằng 100 năm. Vậy 10 thế kỷ là bằng 1000 năm.

50 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ là bằng 100 năm. Vậy 50 thế kỷ là bằng 5000 năm.

Đây là bảng tóm tắt cách chuyển đổi thế kỷ sang năm.

Thế kỷ Năm
1/10 (1 phần 10) 10 năm
1/5 (1 phần 5) 20 năm
1/4 (1 phần 4) 25 năm
1/2 (1 phần 2) 50 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thế kỷ rưỡi 150 năm
3 thế kỷ 300 năm
9 thế kỷ 900 năm
10 thế kỷ 1000 năm
20 thế kỷ 2000 năm
50 thế kỷ 5000 năm

1 thế kỷ bằng bao nhiêu thập kỷ

1 thế kỷ bằng 100 năm; 1 thập kỷ bằng 10 năm.

Như vậy 1 thế kỷ bằng 10 thập kỷ.

100 năm gọi là gì

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm gọi là thế kỷ.

10 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 10 năm bằng 1/10 thế kỷ.

100 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm bằng 1 thế kỷ.

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 1000 năm bằng 10 thế kỷ.

Năm Thế kỷ
10 năm 1/10 thế kỷ
100 năm 1 thế kỷ
1000 năm 10 thế kỷ
10000 năm 100 thế kỷ

Thế kỷ 1 bắt đầu từ năm nào

Theo lịch Gregory, thế kỷ 1 bắt đầu từ năm 1 (ngày 1/1) đến năm 100 (ngày 31/12). Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ 1 bắt đầu từ năm 0 đến năm 99.

Thế kỷ 21 là từ năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2001 đến năm 2100. Trong khi đó, theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2099.

Thế kỷ 22 bắt đầu từ năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 22 sẽ bắt đầu từ năm 2101 cho đến năm 2200. Trong khi đó, theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ 22 sẽ bắt đầu từ năm 2100 đến năm 2199.

2000 là thế kỷ mấy

Theo lịch Gregory, thì năm 2000 là thuộc thế kỷ 20. Tuy nhiên, theo lịch Thiên văn, thì năm 2000 là thuộc thế kỷ 21.

Xem thêm:

Nguồn tham khảo

 1. Thế kỷ - Wikipedia Tiếng Việt
 2. Century - Wikipedia Tiếng Anh

 BÀI CHỌN LỌC

Một thế kỷ có bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?