Cách chế phục người của vua Trần Nhân Tông
Trí huệ của Lý Nhân Tông về lẽ sinh tử
Vui Xuân mới kể chuyện xưa: Lấy dân làm gốc