Cách chế phục người của vua Trần Nhân Tông
Trí huệ của Lý Nhân Tông về lẽ sinh tử