Ăn mày cao thượng

Sự no đủ vật chất không làm cho con người tốt đẹp lên. Chỉ khi con người biết coi trọng đạo đức,nhân phẩm,biết yêu thương,vị tha nghĩ cho người khác trước thì xã hội mới trở nên tốt đẹp.

Video