Đài Loan - Trung Quốc: Hưng vong của quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của quốc dân

Khi Tưởng Giới Thạch đặt chân đến Đài Loan năm 1949 và trở thành lãnh tụ quốc đảo này, Đài Loan và Trung Quốc đã đi theo hai con đường khác biệt. Một bên dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bên là đi theo đường lối dân chủ của Tưởng Giới Thạch.

Video