Ngoài WHO, ĐCSTQ còn kiểm soát những tổ chức nào trong Liên Hợp Quốc?

"Ông Navarro, một cố vấn thương mại của Nhà Trắng, đã gọi Tedros là thuộc hạ của ĐCSTQ. Ông cũng nói rằng ngoài WHO, còn có nhiều tổ chức quốc tế khác cũng bị ĐCSTQ kiểm soát..."

Video