"Nhận diện cảm xúc": công nghệ do thám đáng sợ ở Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Cộng nghệ do thám nhận diện cảm xúc. Cơn cuồng giám sát mới nhất của Trung Quốc. Chấm điểm xã hội giờ đáng sợ hơn rất nhiều!