Nguồn gốc câu thành ngữ “Đánh trận trên giấy"
Trẻ có EQ cao thường nói 4 câu này
Con cái là báu vật của chúng ta