Làm người học Khổng Tử, làm việc học Tào Tháo
Dĩ hòa vi quý phải chăng là lối sống ba phải?
Đi tìm loài hoa đẹp nhất vương quốc