Phiếu thu nhận căn cước công dân: Hướng dẫn cách điền thông tin

Bình luận Hoàng Thái • 08:11, 05/12/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phiếu thu nhận căn cước công dân là biểu mẫu nào? Cách điền thông tin trên phiếu thu nhận căn cước công dân như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn hướng dẫn chi tiết.

1. Phiếu thu nhận căn cước công dân là biểu mẫu nào?

Phiếu thu nhận căn cước công dân là mẫu CC02 được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an ngày 15/12/2015.

phiếu thu nhận căn cước công dân 1

phiếu thu nhận căn cước công dân

phiếu thu nhận căn cước công dân 3

2. Trường hợp áp dụng mẫu CC02

Điều 2 của Thông tư số 66/2015/TT-BCA quy định về các trường hợp sử dụng biểu mẫu CC02. Cụ thể:

1. Là công dân Việt Nam khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; hoặc khi điều chỉnh các thay đổi về thông tin của công dân trong tàng thư căn cước công dân; trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân; và khi cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

2. Công an viên tại các đơn vị, địa phương.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân; và liên quan đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

3. Yêu cầu ghi phiếu thu nhận căn cước công dân

Yêu cầu về việc ghi phiếu thu nhận thông tin CCCD được quy định tại Điều 6 của Thông tư số 66/2015/TT-BCA. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung trong từng biểu mẫu; chữ viết phải được viết cùng một loại mực.

2. Trường hợp người đến làm thủ tục không biết chữ; hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phiếu phải ghi là “Người viết hộ”; yêu cầu kê khai trung thực; và ký, ghi rõ họ tên, chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.

3. Các mục, cột trong biểu mẫu CC02 phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định tại Thông tư này. Trong trường hợp thông tin ghi trong mục, cột của biểu mẫu dài thì được viết tắt; nhưng phải bảo đảm rõ các thông tin cơ bản.

4. Màu mực để điền biểu mẫu; chữ ký của người có thẩm quyền; và các nội dung có trong biểu mẫu chỉ được ghi bằng màu mực xanh, tím than hoặc đen.

4. Nội dung phiếu thu nhận căn cước công dân

Cách ghi nội dung từng cột, mục trong phiếu thu nhận CCCD được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 66/2015/TT-BCA. Cụ thể như sau:

1. Mẫu CC02 (hay phiếu thu nhận căn cước công dân)

giấy tờ do cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân lập trên cơ sở đối chiếu thông tin của công dân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với tờ khai căn cước công dân.

Sau khi đối chiếu thông tin của công dân, mẫu CC02 sẽ được in trực tiếp từ máy in để công dân ký tên vào Phiếu thu nhận thông tin.

2. Mã số, mã vạch một chiều trên phiếu

Mỗi hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được gắn một mã số; và mã vạch riêng để quản lý. Các mã này được in trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

3. Số thẻ căn cước công dân trên phiếu

Ghi số căn cước công dân khi cấp thẻ căn cước công dân. Quy định cụ thể như sau:

Khi trả thẻ căn cước công dân, Trung tâm Căn cước công dân Quốc gia có trách nhiệm gửi kèm danh sách của công dân được cấp thẻ căn cước công dân cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an cấp tỉnh.

Căn cứ vào danh sách này, công an quản lý hồ sơ tàng thư căn cước công dân thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm ghi đầy đủ 12 số của căn cước công dân vào Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

Nếu công dân được cấp thẻ căn cước công dân tại Trung tâm căn cước công dân Quốc gia trước khi chuyển hồ sơ căn cước công dân cho cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc Công an cấp tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thường trú; thì cán bộ chuyển giao hồ sơ có trách nhiệm phải ghi đầy đủ số thẻ căn cước công dân vào Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

5. Cách ghi thông tin chi tiết phiếu thu nhận căn cước công dân

a) Từ mục số 1 đến mục số 13: ghi các thông tin của công dân theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này;

b) Từ mục số 14 đến mục số 16: ghi các thông tin của công dân theo hướng dẫn tại phần ghi chú của biểu mẫu CC02;

c) Mục số 17: là ảnh chân dung của công dân có kích thước 4 cm x 6 cm; nền ảnh là màu trắng;

d) Mục số 18: là ghi đặc điểm nhân dạng của công dân theo quy định;

đ) Mục số 19: công dân chỉ ghi một trong các trường hợp cấp, đổi, cấp lại;

e) Mục số 20: công dân ghi số lần đã cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân cho công dân (tính cả lần hiện tại);

f) Mục số 21: công dân ghi tên của cơ quan công an lập Phiếu thu nhận thông tin CCCD;

g) Mục số 22: công an kiểm tra Phiếu thu nhận thông tin CCCD ký và ghi rõ họ tên sau khi kiểm tra bảo đảm đầy đủ thông tin; ghi đúng theo quy định;

h) Mục số 23: là phần công dân ghi ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; đồng thời ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là hướng dẫn cách ghi phiếu thu nhận căn cước công dân. Sau khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đi vào hoạt động chính thức; việc cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân diễn ra rất nhanh chóng, thuận tiện.

Hoàng Thái

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Phiếu thu nhận căn cước công dân: Hướng dẫn cách điền thông tin