Nga trục xuất 85 nhà ngoại giao Pháp, Tây Ban Nha, Ý