Chính phủ Việt Nam hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hai nhóm được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người/tháng) và người lao động quay trở lại thị trường lao động (1.000.000 đồng/người/tháng). Cả hai nhóm nhận hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, hai nhóm được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (mức 500.000 đồng/người/tháng); và người lao động quay trở lại thị trường lao động (mức 1.000.000 đồng/người/tháng). Cả hai nhóm hỗ trợ nhận tối đa 3 tháng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/3.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp; khu chế xuất; hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: hàng tháng.

Người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02 đến ngày 30/6/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động khi quay trở lại thị trường lao động

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 1.000.000 đồng/người/tháng áp dụng cho trường hợp đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm.

Người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022; trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Chính phủ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Về trình tự, thủ tục thực hiện: chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động; niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày).

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện để thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách; kinh phí hỗ trợ; và hướng dẫn thực hiện chi trả hỗ trợ. Thời gian xử lý của UBND cấp huyện là 2 ngày; UBND cấp tỉnh là 2 ngày.

Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Mạnh Hùng

Việt Nam Xã hội

Chính phủ Việt Nam hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động