Tổ tiên tích đức phúc ấm cháu con

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiện nay các cụ già vẫn nói "Tổ tiên tích đức phúc ấm cháu con", có nghĩa là những việc làm thiện ác tốt xấu của ông bà cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cháu đời sau, thế hệ trước hành thiện tích đức thì các thế hệ sau được phúc báo. Trong sử sách cũng ghi chép lại nhiều trường hợp như vậy.

Hàn Thiều triều Đông Hán, Trung Quốc làm quan ở huyện Doanh, khi đó vùng xung quanh núi Thái Sơn có rất nhiều phản tặc, quan phủ không đủ sức tiêu diệt. Phản tặc nghe nói Hàn Thiều là vị quan tốt, bèn hẹn ước với nhau là không xâm phạm địa phận huyện Doanh.

Các huyện khác đều bị phản tặc cướp bóc, việc nhà nông bị bỏ bê, rất nhiều người dân đói khổ, vì thế họ đã đến huyện Doanh ăn xin. Hàn Thiều lập tức mở kho tiếp tế những người dân bị đói. Đương thời có khoảng hơn một vạn hộ dân được cứu tế.

Huyện phủ có người có ý kiến bất đồng về cách làm của Hàn Thiều, ông nói: “Chỉ cần kịp thời cứu sống những người dân sắp chết đường chết chợ này, dẫu vì thế mà phải chịu tội, thì tôi cũng có thể mỉm cười mà chết được rồi”.

Quan trên Thái thú biết Hàn Thiều đức hạnh xưa nay rất tốt nên cũng không trách tội Hàn Thiều tự ý mở kho.

Mấy năm sau, con trai của Hàn Thiều không những quan lộ hiển hách mà sau còn an nhàn hưởng đại thọ. Mọi người đều nói, đó là do Hàn Thiều năm xưa mở kho cứu người, tích đức cho cháu con nên cháu con được phúc báo.

Thương Lộ đỗ liền Tam nguyên, phúc ấm cháu con 7 đời hiển hách

Triều Minh tồn tại 300 năm, người đứng đầu các khoa cử là Thương Lộ. Ông từ nhỏ tài trí hơn người, tham gia khoa cử đỗ đầu 3 khoa liên tiếp, gọi là Tam nguyên (thi hương, thi hội, thi đình đều đỗ đầu). Sau này ông làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lại, Đại học sĩ Văn uyên các. Mọi người gọi ông là Tam nguyên Tể tướng.

Cha ông khi làm viên thư lại ở Nghiêm Châu phủ đã giữ lối sống thanh bần, dốc sức làm việc thiện.

Cha Thương Phụ thường khuyên đồng nghiệp phụng sự việc công tuân thủ pháp luật, không nên giở trò trên các văn bản để hại người lợi mình, cũng không nên thu nhận tiền tài để bẻ cong pháp luật. Các huyện trực thuộc áp giải tù phạm đến châu phủ, nhưng hễ có oan khuất thì ông đều nhất định lo liệu giúp người ta khiếu nại. Rất nhiều người vì thế mà đã bảo toàn được tính mạng.

Thương Lộ cũng kế thừa được chính nghĩa của cha, nhiều lần minh oan cho các vụ án oan sai, đã cứu được những viên quan chính trực bị vu cáo hãm hại và những người dân vô tội. Dưới sự dốc sức khuyên can của ông, Tây Xưởng, cơ cấu lộng quyền bao năm nay trên quan trường, đã được xóa bỏ, khiến mọi người đều vui mừng. Người đương thời đánh giá ông rằng: “Trong những hiền sĩ phò tá triều đình, thì Thương công là đệ nhất”.

Thương Lộ đỗ liền Tam nguyên, phúc ấm cháu con 7 đời hiển hách
Thương Lộ đỗ liền Tam nguyên, phúc ấm cháu con 7 đời hiển hách. (Ảnh: Phạm vi được sử dụng)

Phó Chiêu là Nguyên lão 3 triều, cả nhà hiền tài hiển đạt để tiếng thơm cho hậu thế

Phó Chiêu trải qua 3 triều Tống, Tề, Lương, ông là quan thanh liêm, trọng đức tu thân, yêu thương bách tính. Khi ông nhậm chức Thái thú Lâm Hải, ông nghe nói các Thái thú mấy nhiệm kỳ trước đều hạ lệnh đóng cửa vùng đất sản xuất mật ong, một mình ông quyền khai thác mật, kiếm mối lợi khổng lồ làm của riêng. Phó Chiêu hạ lệnh mở cửa vùng đất, để người dân cùng hưởng lợi nhuận.

Ông làm quan không mưu cầu tư lợi, không làm việc mờ ám, cũng không bái yết quyền quý. Dần dà, không ai dám nhờ vả ông đi cửa sau xử lý công việc. Có viên Huyện lệnh tặng quà ông, tặng ông hạt dẻ Trùng Khánh, bên dưới là tơ lụa. Phó Chiêu đều từ chối.

Tuy ông từ nhỏ mồ côi cha, thuở ấu thơ nghèo khổ, nhưng cuối đời thì cả nhà, anh em hòa thuận, con cháu đều hiền tài và hiển đạt, vào triều làm quan cũng đều lưu lại danh tiếng trong sạch, sáng suốt.

Trung Hòa
Theo Apollo - Nguồn gốc Tân sinhBÀI CHỌN LỌC

Tổ tiên tích đức phúc ấm cháu con