'Tây Du Ký' gợi mở: Kính Thần có thể miễn trừ tai họa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ năm 2020 đến nay đối con người trên toàn thế giới, đó là một trận đại kiếp nạn. Ôn dịch viêm phổi Vũ Hán đã hoành hành khắp Trung Quốc và lan rộng đến toàn thế giới. Các thiên tai, dịch bệnh khác cũng liên tiếp xảy ra, đến cuối cùng chúng ta phải đối mặt với điều gì, cũng không thể nào biết trước. 

Đối diện với đại dịch trước mắt chúng ta nên đi con đường nào? Trong hồi 87 của "Tây Du Ký" "Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa" đã cho chúng ta gợi ý. 

Ba năm gặp nạn hạn hán vốn là do bất kính với Thần

Ngọc Đế nói: "Ba năm trước đây, vào ngày hai mươi nhăm tháng mười hai, trẫm xuất hành đi du lãm muôn phương, ngao du ba cõi, trẫm thấy tên Thượng Quan ấy đang làm việc bất nhân, quẳng những thứ đồ chay cúng Trời cho chó ăn, miệng lại nói những lời bẩn thỉu, mắc tội mạo phạm. Trẫm lập tức sai làm ba việc ở trong điện Phi Hương. Các ngươi hãy dẫn Tôn Ngộ Không vào xem, nếu thấy ba việc đó đổ hỏng cả thì sẽ xuống chiếu cho phép làm mưa. Bằng không thì đừng có nói cho rườm lời".

Khi bốn Thiên Sư dẫn Hành Giả vào trong điện Phi Hương xem xét, thấy có một tòa núi gạo cao chừng mười trượng, một tòa núi bột cao chừng hai mươi trượng. Bên tòa núi cao có một con gà nhỏ bằng nắm tay đang thủng thẳng mổ gạo ăn. Bên tòa núi bột có một con chó sư tử lông vàng đang thong thả liếm bột. Bên trái kê một chiếc giá sắt, trên giá treo một chiếc khóa vàng dài chừng một thước ba bốn phân. Cần khóa to bằng ngón tay, bên dưới đặt một chiếc đèn đang thắp sáng, ngọn lửa cháy tới cần khóa.

Hành Giả chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, quay lại hỏi Thiên sư:

"Như thế là có ý gì nhỉ?"

Thiên Sư nói: “Gã đó đã xúc phạm Trời, Ngọc Đế lập 3 việc này, đợi gà ăn hết gạo, chó ăn hết bột, đèn đốt đứt cần khóa vàng, khi đó mới được làm mưa”.

Hành Giả nghe thế thì thất sắc, không còn dám khởi tấu nữa. Bước ra khỏi điện, sắc mặt đầy xấu hổ.

Bốn Thiên sư cười nói: "Đại Thánh đừng buồn. Việc này chỉ có làm việc thiện mới giải được thôi. Một ý nghĩ thiện, kinh động cả Thượng Thiên, núi gạo núi bột khi ấy sẽ sụp đổ, cần khóa cũng sẽ đứt. Đại Thánh cứ về khuyên hắn theo thiện, thì phúc quả tự khắc sẽ đến".

Hành Giả nghe lời, không vào điện Linh Tiêu chào từ biệt Ngọc Đế nữa mà bay thẳng về hạ giới. Trong khoảnh khắc, Hành Giả đã tới cửa Tây Thiên lại gặp Hộ Quốc Thiên vương ở đó. Thiên vương hỏi: "Việc xin Thánh chỉ ra sao?"

Hành Giả đem chuyện núi gạo, núi bột, khóa vàng kể hết một lượt, và nói: "Quả đúng như lời ngài nói, Ngọc Đế không ban Thánh chỉ đâu. Vừa rồi Thiên Sư tiễn tôi, bảo tôi khuyên người ấy làm việc thiện, tực khắc phúc quả sẽ đến".

Ảnh: Miền công cộng

Kính Thần hướng thiện, sẽ tự nhiên có mưa

Hành Giả nói: "Ngài nếu như đã hồi tâm hướng thiện thì hãy niệm Phật tụng kinh ngay đi, có gì ta sẽ giúp cho. Còn nếu cứ giữ thói cũ chẳng chịu sửa đổi, thì ta chẳng thể cứu nổi, và chẳng bao lâu nữa, chính ngài cũng bị trừng phạt, tính mạng khó bảo toàn".

Quận Hầu cúi đầu lạy thề nguyện quy y. Ngay hôm ấy cho mời hết tăng Đạo trong vùng, dựng một Đạo tràng, mọi người thảo bức sớ tâu với Tam Thiên. Quận hầu dẫn mọi người tới thắp hương lễ bái, tạ ơn Trời Đất nhận hết lỗi lầm. Tam Tạng cũng tụng kinh giúp họ. Mặt khác, lại thông báo cho dân chúng khắp thành, bất kể già trẻ gái trai đều phải thắp hương niệm Phật. Từ lúc ấy, tiếng thiện vang khắp nơi. 

Ngọc Đế trông thấy bèn nói:

"Bọn người ấy đã có thiện niệm, vậy hãy vào xem ba việc ra sao".

Đang nói, bỗng thấy viên quan coi giữ ở điện Phi Hương vào báo:

"Hai quả núi gạo và núi bột đều đổ cả. Trong chớp mắt, số gạo và bột đều biến mất, cần khóa cũng đứt rời".

Vừa tâu xong, lại thấy viên Thiên quan dẫn Thổ Địa, Thành Hoàng, Xã Lệnh cùng các Thần ở quận Phượng Tiên vào sụp lạy và tâu rằng:

"Viên Quận Hầu và mọi người già trẻ gái trai khắp thành trong bản quận đều quy y thiện quả, lạy Phật kính Trời. Nay xin Ngọc Đế rủ lòng từ bi, giáng trận mưa ngọt xuống khắp quận, cứu vớt lê dân".

Ngọc Đế nghe xong vô cùng hoan hỉ, bèn truyền lệnh:

"Bộ Gió, bộ Mây, bộ Mưa tuân theo hiệu lệnh: xuống quận Phượng Tiên dưới hạ giới, ngay giờ này hôm nay rải mây nổi sấm, làm mưa ba thước bốn mươi hai vạch".

Bốn Đại Thiên Sư lĩnh chỉ, truyền báo cho các bộ xuống ngay hạ giới trổ hết thần uy theo lệnh Thánh chỉ.

Ảnh: Miền công cộng

Người kính Thần được phúc báo

Nạn hạn hán cũng giống như các thiên tai khác, đều là thiên tai trên phạm vi lớn. Quận Phụng Tiên bởi vì một niệm mà dẫn đến thiên tai, lại cũng nhờ một niệm mà được phúc báo. Kỳ thực, cũng không phải là Ngọc Đế làm khó cho quận Phụng Tiên, mà là do họ vi phạm Thiên lý. Ba chuyện và Ngọc Đế nói tới, là sau khi quận Phụng Tiên kính Thần mà tự nhiên được biến đổi, chứ không phải do Ngọc Đế khai ân.

Dịch viêm phổi Vũ Hán cũng là như vậy, lưới Thần đã mở một mặt, lưu cho con người một câu chân ngôn miễn trừ tai họa: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo". 

Có lẽ nhiều người sẽ hỏi: Chẳng lẽ một câu như vậy, còn linh diệu hơn cả linh đan, điều này là không khoa học? 

Kỳ thực, một niệm của con người là có thể định tương lai, khi chúng ta động niệm câu chân ngôn này, chính là tín Thần kính Thần, vì vậy Thần sẽ đến bảo hộ bạn. Cũng có thể nói rằng, chính niệm của chúng ta, thiện niệm của chúng ta, cái tâm hướng thiện của chúng ta được Thần Phật công nhận, thì có thể không gì là làm không được.

Ảnh: Miền công cộng

Cổ nhân cho rằng, tâm tính của một người mà tốt, thì sẽ câu thông với sinh mệnh cao cấp, cũng chính là câu thông với Thần, câu thông với năng lượng chính diện của Thần. Kỳ thực, chính là hấp thu chính khí trong vũ trụ. Người đạo đức xấu kém, thì sẽ câu thông với những linh thể tầng thấp, chính là ma, quỷ, câu thông với tà khí, âm khí của những vật này phát ra.

Vì vậy, khi mọi người thành kính trì chú, thì sẽ câu thông với chính khí trong vũ trụ, từ đó sức khỏe thân thể của họ sẽ được cải thiện.

Đây là từ cấp độ này mà nói, nhưng từ cấp độ thấp hơn, cũng chính là như vậy. Chúng ta nói rằng cần tu dưỡng chính khí, mới có thể không bị tà khí, bệnh khí xâm hại. Như vậy như thế nào mới có thể tu dưỡng chính khí? Nó là có hành vi biểu hiện cụ thể, kỳ thực chính là cần làm người tốt, tu dưỡng đạo đức.

Theo truyền thông đưa tin, một số người bị nhiễm dịch đã thành tâm niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo", ở đây có một chi tiết rất trọng yếu, chính là hai chữ "thành tâm". Chính là họ không phải ngoài miệng tùy tiện niệm niệm mà họ là thành tâm. Như thế nào gọi là thành tâm? Chính là bạn không chỉ có niệm, bạn còn nhận ra từ đáy lòng, đồng thời từ trên hành động cũng phải làm như vậy, đây mới là thành tâm.

Khi bạn có thể thực hành theo "Chân Thiện Nhẫn", chúng ta biết rằng, Đạo gia giảng "Chân", Chân là tinh túy của văn hóa Đạo gia. Phật gia giảng "Thiện", Thiện là tinh túy của văn hóa Phật gia, còn có "Nhẫn", Nhẫn cũng là tinh túy trong văn hóa truyền thống của chúng ta. Khi bạn có thể dựa theo những tiêu chuẩn cao này mà yêu cầu chính mình, đi làm một người tốt, điều này chẳng phải là đang tu dưỡng chính khí hay sao? Khi bạn kiên trì thực hành như vậy, chẳng phải là tại bản thân mình chính khí tràn đầy, từ đó có năng lực chống cự tà khí hay sao? 

Không phải Thần không từ bi đối với chúng ta, mà là vì chúng ta không phù hợp với tiêu chuẩn của vũ trụ mà bị đào thải. Nếu phù hợp với tiêu chuẩn của vũ trụ, Thần sẽ giúp chúng ta vô điều kiện, đây chính là sự từ bi của Thần.

(Ghi chú: Bài viết có sử dụng bản dịch "Tây Du Ký" tiếng Việt của dịch giả Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh).

Lý Tuệ
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

'Tây Du Ký' gợi mở: Kính Thần có thể miễn trừ tai họa