Thơ: CHẤP TRƯỚC

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 11:30, 08/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một người kia chấp vào TÌNH; Mấy lần người ấy định quyên sinh; Cứ tưởng thiếu tình không sống nổi; Một kiếp đa đoan vẫn một mình.

Hậu thiên nghiệp nặng đã mang theo
Sinh ra chấp trước đến là nhiều
Bỏ đi chấp trước nào đâu dễ
Chấp trước bao nhiêu, khổ bấy nhiêu

Có một người kia chấp vào DANH
Công thì đã toại, danh đã thành
Đã đủ đầy rồi còn muốn nữa
Dùng nhiều thủ đoạn để “cạnh tranh”

Người kia danh lớn được Trời cho
Bởi chưng người ấy đức dư thừa
Người này khuyết đức mà cố chiếm
Tạo nghiệp to rồi, thấy dại chưa?

những chuyện về lý thuần phong
Người kia danh lớn được Trời cho; Bởi chưng người ấy đức dư thừa; Người này khuyết đức mà cố chiếm

Có một người kia chấp vào TIỀN
Trong đầu sôi sục những cuồng điên
Tuy đã có tiền, còn muốn nữa
Chỉ muốn giàu to qua một đêm

Ước ao chớp mắt được giàu lên
Mưu mô cấu kết kẻ đương quyền
Kẻ được – được tiền thì tổn đức
Người thua – được đức mất đi tiền

Có một người kia chấp vào TÌNH
Mấy lần người ấy định quyên sinh
Cứ tưởng thiếu tình không sống nổi
Một kiếp đa đoan vẫn một mình

Tranh lụa Nhàn tình - Triệu Quốc Kinh và Vương Mỹ Phương
Có một người kia chấp vào TÌNH; Mấy lần người ấy định quyên sinh; Cứ tưởng thiếu tình không sống nổi; Một kiếp đa đoan vẫn một mình. (Tranh lụa Nhàn tình - Triệu Quốc Kinh và Vương Mỹ Phương)

Ai vẽ ra tình để làm chi
Luân hồi là bởi Tham Sân Si
Muốn trốn luân hồi đâu có được
Cái tình níu chặt bước người đi

Có một người kia chấp vào THƠ
Có ngày cứ mộng mộng mơ mơ
Tim để trên đầu, óc xuống ngực
Mất hết cơ ngơi phải đậu nhờ

Chấp trước vào đâu cũng chẳng nên
Chỉ có noi theo bậc Thánh hiền
Hàng ngày gỡ bỏ từng dục vọng
Tìm đường tu Đạo mới thành Tiên!

Ngày 04.05.2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: CHẤP TRƯỚC