Thơ: Thánh ân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiên cơ đã chỉ rõ ràng; Cõi trần – Tam Giới do trên an bài; Chúng Thần rơi rớt xuống đây; Trong mê tu luyện để quay trở về...

Phật Thần chỉ rõ Thiên cơ
Thế nhân sao vẫn nửa ngờ nửa tin
Bỏ Thần suốt mấy nghìn niên
Thần hạ thế vẫn không tin có Thần

Thiên cơ đã chỉ rõ ràng
Cõi trần – Tam Giới do trên an bài
Chúng Thần rơi rớt xuống đây
Trong mê tu luyện để quay trở về

Thiên khung có bốn chu kỳ
Thành - Trụ - Hoại - Diệt là quy luật rồi
Giờ đây Diệt đã đến nơi
Thần ban Đại Pháp cho người hồi Thiên

Trải qua nhị bách triệu(*) niên
Sáng Thế Chủ tạo cơ duyên tuyệt vời
Vạn sự vạn vật trên đời
Đức tin, văn hóa đều Ngài tạo nên

Lòng từ bi ấy - Thánh ân
Là vinh hạnh lớn vô biên cho người.

Đoàn Thị Lam Luyến

(*): nhị bách triệu tức 200 triệu. Tam giới được Sáng Thế Chủ tạo ra đã được 200 triệu năm. Chi tiết xem bài viết của Đại sư Lý Hồng Chí "Vì sao có nhân loại"

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thánh ân