Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 9): Da Xá xuất gia, hào tộc quy y [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sự kiện này truyền rộng ra, Da Xá có 50 người bạn thân, đều là hào tộc công tử, nghe nói Da Xá đã xuất gia theo Phật, họ thấy Da Xá giàu có tự tại, tài nghệ hơn người, mà ly tục xuất gia, chúng ta còn lưu luyến thế tục làm chi? Thế là cùng nhau đến trước Phật, nghe thuyết Pháp xong đều đắc Tu Đà Hoàn quả.

(Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8;)

Lúc này, ở thành Cưu Di nước Ba La Nại có công tử của một gia tộc giàu có tên là Da Xá, thông minh anh tuấn, giàu có nhất nước, có thể sánh ngang vương cung.

Vào một buổi tối, sau khi vui chơi cùng các vũ công, thị nữ, Da Xá tắt nến đi ngủ, nửa đêm tỉnh giấc, nhìn gương mặt yêu kiều diễm lệ của thiếp yêu lúc ban ngày, nay tóc tai rối bời, miệng dãi mắt dử, to béo đáng ghét, ngủ say như chết.

Đây cũng là do thiện căn của Da Xá đã thành thục, nên mới có cảm giác chán ghét dục lạc thế gian. Thế là khoác áo rời giường, đi bộ ra ngoài, vượt sông Hằng, đi đến Lộc Uyển.

Xa trông Thế Tôn đức tướng nguy nga, Da Xá trong tâm kính phục vô cùng, vội tới trước Phật, quỳ rạp dập đầu lễ bái, kính cẩn nhờ Như Lai từ bi cứu độ. Đức Phật bèn giảng Pháp cho Da Xá. Da Xá nghe xong rất đỗi vui mừng, xin Thế Tôn cho phép xuất gia, Thế Tôn chấp thuận.

Sáng hôm sau, trong nhà Da Xá, không thấy công tử đâu, phụ thân thường hết mực nuông chiều, nay ưu sầu không nói lên lời, vội đích thân đi tìm công tử, tìm đến Lộc Uyển, Phật biết nếu thấy con yêu của mình xuất gia thì sẽ bi thương thảm thiết, nên tạm không cho hai cha con gặp nhau.

Trưởng giả bái kiến Thế Tôn, nghe Thế tôn thuyết Pháp, liền khai Đạo nhãn, đắc Tu Đà Hoàn quả (quả vị thấp nhất khi bắt đầu tu Đạo). Sau đó Thế Tôn cho hai cha con gặp nhau, thấy con mình đã xuất gia, không những chẳng buồn, mà còn vui vẻ dặn dò công tử, xuất gia chứng ngộ quả vị, tự độ độ nhân, cha cũng may mắn vì việc này mà được nhập Đạo. Trước mặt Phật mà thụ nhận “Tam quy”, “Ngũ giới”.

Trong Phật giáo, người xuất gia (gọi là Tăng Già, cũng gọi Hòa thượng hoặc Sa môn) thụ Cụ túc giới, nam gọi là Tỳ Kheo, nữ gọi là Tỳ Kheo Ni. Người xuất gia từ nhỏ mới thụ Bát giới, nam gọi Sa Di, nữ gọi Sa Di Ni. Người tại gia thụ Ngũ giới, nam gọi Ưu Bá Tắc (có ý nghĩa là người thân cận phụng sự cúng dường tam bảo), nữ gọi Ưu Bà Di.

Những Tỳ Kheo (bhikṣu), Tỳ Kheo Ni (bhikṣuṇī), Ưu Bà Tắc (upāsaka), Ưu Bà Di (upāsikā) trong Phật Pháp được gọi là “Tứ chúng” đệ tử.

Vị trưởng giả này là Ưu Ba Tắc đầu tiên của Phật Thích Ca cúng dường Tam bảo.

Sự kiện này truyền rộng ra, Da Xá có 50 người bạn thân, đều là hào tộc công tử, nghe nói Da Xá đã xuất gia theo Phật, họ thấy Da Xá giàu có tự tại, tài nghệ hơn người, mà ly tục xuất gia, chúng ta còn lưu luyến thế tục làm chi? Thế là cùng nhau đến trước Phật, nghe thuyết Pháp xong đều đắc Tu Đà Hoàn quả.

Tất cả thỉnh cầu theo Phật xuất gia, Phật làm lễ cạo đầu, xong giảng “Tứ Đế” Pháp môn, sau này họ đều chứng A La Hán. Lúc này, có 56 vị A La Hán theo Phật tu hành.

Phật bảo họ tự mình vân du tứ phương, giáo hóa chúng sinh, tuyên truyền Phật giáo. Còn tự mình đến Ma Kiệt Đà quốc (Magadha) truyền Pháp cứu độ chúng sinh.

(Còn tiếp)

Thái Bình

Theo secretchinaBÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 9): Da Xá xuất gia, hào tộc quy y [Radio]